Volontärverksamhet

10 augusti, 2014 at 15:16

NGO/ NPO

Frivilligorganisationer kan antingen vara icke vinstdrivande, på engelska Non-profit organization NPO eller icke statliga Non-governmental organization, NGO.

Betydelsen av den här typen av verksamheter i det sociala samhället bör inte underskattas. De fyller en allt viktigare funktion i dagens samhälle.

 

Svenska FN-förbundet
En av de största svenska ickestatliga frivilligorganisationerna är Svenska FN-förbundet. De baserar sin verksamhet på FN: s tre huvudsakliga fokusområden för sin verksamhet; 1. Fred, säkerhet och nedrustning, 2. Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning och 3. Mänskliga rättigheter och demokrati.

Svenska FN-förbundet är en folkrörelse som grundades i samband med FN: s bildande 1940-talet. Den svenska rörelsen består av 22 FN-distrikt, 103 FN-föreningar, med sammantaget tusentalet medlemmar. Därtill är man paraplyorganisation med bland annat 89 riksorganisationer anslutna till förbundet. Gemensamt för dem alla är att det ger stöd för FN-tanken.

 

Röda Korset
Svenska Röda Korsets sjukhus, även kallat för Röda Korsets sjukhem är ett exempel på en icke vinstdrivande frivilligorganisation. Huvudsakligen arbetar sjukhuset med fokus på rehabilitering, äldreomsorg, äldresjukvård och utbildning. Huvudman för sjukhuset är Stiftelsen Rödakorshemmet, som även bedriver utbildning av sjuksköterskor på Röda Korsets högskola, belägen på Brinellvägen 2.

Röda Korsets sjukhus är privatägt och ideellt drivet. Sjukhuset låg tidigare på Brinellvägen, intill KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Prins Carl, initiativtagare till sjukhuset, invigde detsamma den 5 september 1927. Sjukhusbyggnaden har åtta våningar och byggdes efter amerikansk förebild.

Numera är sjukhusets adress Bockholmsvägen 1 i Solna kommun.

 

Intresseorganisationer
I Sverige, som har en demokratisk tradition i folkrörelserna förekommer en mängd intresseorganisationer av allehanda slag. Till dessa hör patientorganisationer som STROKE-Riksförbundet, Svenska hjärntumörföreningen, Handikappförbundens samarbetsorgan och många fler.

Dessa intresseorganisationer är sådana som räknas till NGO respektive NPO. Förutom de intäkter de får i form av medlemsavgifter, bidrag och ersättning i enlighet med de avtal de erhållit i hård konkurrens med vinstdrivna organisationer är de i behov av de bidrag de får från allmänheten i samband med insamlingar av olika slag.

 

Europeiska Frivilligåret
EU-kommissionen utlyste år 2011 till det Europeiska Frivilligåret. Något som understryker hur viktigt det arbete är, som volontärer och ideellt arbetande personer utför i samhället. Det att frivilligarbete uppmärksammas på detta sätt av EU-kommission styrker dessutom det faktum att frivilligarbete fyller en allt viktigare funktion i dagens samhälle.

NGO NPO 1

Comments are closed.

magazine_explorer